Privacy verklaring

Privacyverklaring peb.testfwd.nl.

Door de aard van de diensten van peb.testfwd.nl, beschikken wij over bepaalde gegevens van u. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hier lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij deze verklaring opgebouwd uit verschillende hoofdstukken welke bestaan uit een vraag, die vervolgens behandeld wordt in de desbetreffende paragraaf.

Deze privacyverklaring geldt voor alle klanten die, direct of indirect, gebruik maken van onze dienstverlening. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.peb.testfwd.nl

Wanneer is de privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie waarmee u direct of indirect geïdentificeerd kunt worden als natuurlijk persoon ( bijvoorbeeld uw naam, adresgegeven, telefoonnummer, enz.. Met verwerken wordt bedoeld het geheel of een gedeelte van uw persoonsgegevens bewerken, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, of combineren, afschermen of vernietigen van uw gegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

Klantgegevens: als u zich aanmeldt als klant of wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij gegevens van u. Wanneer u zich aanmeldt kunnen wij onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, kvk-nummer en btw-nummer vragen.

Bezoekersgegevens: wanneer u een vraag en/of opmerking indient via het contactformulier op onze webshop, verwerken wij gegevens van u. Zo verwerken wij uw naam en e-mailadres en overige gegevens die u bewust aan ons kenbaar maakt, wanneer u het bericht naar ons verstuurd.

Browser gegevens: wanneer u gebruik maakt van onze webshop, worden er cookies op uw computer, tablet of telefoon opgeslagen. Deze cookies gebruiken wij niet om persoonsgegevens van u te verzamelen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Dienstverlening: wij verwerken in de eerste plaats uw klantgegevens om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Zo is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk voor het in behandeling nemen van uw opdracht, het opstellen van een overeenkomst, het opmaken van transportdocumenten, het versturen van facturen, het afhandelen van betalingen en het verwerken in onze administratie. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen we onze diensten niet aan u leveren.

Inschakelen van derden?

peb.testfwd.nl schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het uitvoeren van uw opdracht. U moet hierbij denken aan het leveren van producten of het inschakelen van andere logistieke of transportbedrijven om ervoor te kunnen zorgen dat wij uw opdracht naar behoren uit kunnen voeren. Wij verstrekken hiervoor enkel de gegevens die nodig zijn om uw opdracht uit te voeren.

Service: wij verwerken uw bezoekersgegevens enkel om uw vraag of opmerking af te kunnen handelen en u hierover te informeren.

Laten wij uw gegevens door derden verwerken?

Ja, wij maken gebruik van de ondersteunende diensten van derden. Denk hierbij aan het leveren van producten namens peb.testfwd.nl, de financiële afhandeling van onze boekhouding en het leveren van hosting oplossingen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor eerder benoemde doeleinden worden verwerkt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Wat kan ik met mijn verwerkte gegevens doen?

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: u heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens door peb.testfwd.nl en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de gegevens die wij van u beschikken in een Excel-bestand naar u door te sturen.

Uw verzoek indienen?

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens sturen per e-mail naar: info@peb.testfwd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende zaken zwart:

  • de pasfoto
  • de machine readable zone (MRZ), de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijsnummer
  • het burgerservicenummer (BSN)

Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Allereerst willen wij opmerken dat u altijd zelf de verantwoording draagt over wat u met uw persoonsgegevens doet. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

peb.testfwd.nl
Vogelaarsweide 18
3437 DE Nieuwegein

Tel.: 06 16 49 65 50
Email: info@peb.testfwd.nl

Worden webshopbezoeken in kaart gebracht?

Op de webshop van peb.testfwd.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de webshop. peb.testfwd.nl gebruikt deze informatie om de werking van de webshop te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gebruikt peb.testfwd.nl Google Analytics?

peb.testfwd.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de webshop gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van peb.testfwd.nl bij Google zoekresultaatpagina zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze webshop gebruikt wordt, om rapporten over de webshop aan peb.testfwd.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. peb.testfwd.nl heeft hier geen invloed op.

peb.testfwd.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via peb.testfwd.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Zijn mijn gegevens beveiligd?

peb.testfwd.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De webshop van peb.testfwd.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegeven niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door peb.testfwd.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met peb.testfwd.nl op via info@peb.testfwd.nl.